Apoteket AB
www.apoteket.se

Apotekaresocieteten www.swepharm.se

EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
www.efpia.org

Europharm SMC www.europharmsmc.org/default.asp

EU Kommissionen Sverige www.eukomm.se

EU Kommissionen http://europa.eu.int/comm

FASS
www.fass.se

IHE Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
www.ihe.se

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Kronans Droghandel
www.kronans-droghandel.se

Landstingsförbundet
www.lf.se

 

Läkemedelsförmånsnämnden www.lfn.se

Läkemedelsförsäkringen www.lakemedelsförsakringen.nu

LIF Läkemedelsindustriföreningen www.lif.se

Läkemedelsverket
www.mpa.se

NUTEK
www.nutek.se

SBU Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering
www.sbu.se

Socialstyrelsen
www.sos.se

Svenska Institutet
www.si.se

Svenskt Medicinskt Fönster www.smed.org

Tamro
www.tamro.com

Vetenskapsrådet
www.vr.se

Vinnova
www.vinnova.se